ࡱ> MOLq` R@bjbjqPqP2F::jvvvvvvv.$K*j^^^^^^^^)))))))$+h.R)!v^^)vv^^*v^v^))vv^R .z]:)*0K*o..o.o.v ^0" ^^^))^^^K* n nvvvvvv SNirDf[byxyv{tRl ,{Nz ;` R ,{Nag :Nĉb!hyxyv{t]\O R^'YYeL]NNyx]\Ovyg'` RY nSNSyxyvTyx~9 cGSb!hyx[R YQؚ4ls^vyxbg Oyx]\Oz)R_U\ yr6R[,gRl0 ,{Nag yxyv cyvegnR:NY NNy N ~Tyv1uV[TY0VQN~LNOSOf[O NSSN^yY0SN^Tf[>yOyf[ĉRRlQ[0SN^YeYXTOI{b!hv^\ N~;N{蕡[ybzy Nb!h TINrzbNvQ[NUSMOTT3ubvT~T{|yxyv0 N *jTyv1ub!hYeL]bbvSN^TYR@\d~Tyv@bR I{?e^L0ONNUSMO0DQ_b!hNSYw^?e^LYXbrz[bbT\O[bvyv0 N ybRes^Syv1uSN^YeYybQzy N^^\ؚ!hyf[xvzNf[y^'}[~TvNyyv0 V !h~yv1u!hf[/gYXTOċ[zyvT{|yv YNyxvzyv0YeYef[Nyxvzyv0Rt^yxWёyv0f[/gNWQHrDRWёyv0͑'YyvMRgxyvNSf[!hybQv͑'YNyyxyv0 N VET\OyvVET\Oyb;esQ0f[/gNAmNyf[xvzyv0 ,{ Nag ~Tyv0*jTyvTVET\OyvgbL,g{tRl0ybRes^SyvSgq 0SN^^\ؚI{f[!hyf[xvzyv{tRl 0NYex[2007]4SeN gbL !h~yvSgq 0SNirDf[bRt^yxWё{tfLRl 00 0SNirDf[bf[/gNWQHrDRWё{tRl 0I{!hQvsQ{teNgbL0 ,{Vag ~TyvNyv3ub0Ryv~yvhQǏ z&{Tyv;N{USMOvsQvyv{tBl0*jTyvv[e1uyv#N9hncT TbNRfN cRgbL v^[yv~9Tbg#0 ,{Nag SNirDf[byxY/fT~0T{|yxyvv!h~{t:gg0yxY9hncT~yv;N{蕄vYXb ~~!hf[/gYXTO [T~T{|~Tyv#T0!hQċ[0vcw[eT6e0NĉKb~zyv*jTyv_N~eQf[!hyxR~N{t0 ,{Nz yv3ub ,{mQag yv3ub/fc~TyvSvQ[~eQ3ubVvyv3ub]\O 3ub~Txvzyv{~yxY[ybYHh0 ,{Nag 3uN(W3ubyvMR wx@b3ubyv;N{蕄v {tRl b 3ubcWS I{eN 3ubvyv&{T;N{cQvxvzWTxvzeT0 ,{kQag yv3uN^wQYvW,gagN N 3uNyv#N _{/fyvv[E;NcN &{Tyv;N{蕁Blv3ubagN0]yObyv(Wxg\0ROt^vYe^TyxNXT N\O:Nyv3uN FOSN\O:Nyv~bXT0 N 3uN^wQ go}Yvf[ΘTO gؚvf[/g4ls^TN[vxvzW@x gS`veO0 N 3uN N_ Te3u$N*NN N+T$N*N T~ T{|yv0bbg蕵~Tyv*g~yvyv#N NQ3ubdk蕄vyv0 ,{]Nag ~Tyxyvv3ub z^ N 3uN{ cyv;N{蕄vBl wkXQ 0yvSL'`bJT 00 0yv3ufN 0b 0yv^fN 00 N yv~bXT~{r*NNY Te ^1u,gNN~{r N_N~{0 N 3uN@b(Wb0| [3ubPgevw['`0xvzeHhvSL'`S]\OagNvOI{~{ra Rvb0| lQzTbyxY0 Teb5uP[ech0[f[!hP[pe3ubvyv b0| ~ǏR c^TcP0Rf[!h0 V yxY[3ubvPge c3ubBlۏLb__[g cQO9eaT Nyv#NO9e[U0[ N&{T3ubagNvNNV0 N [ N~;N{P3ubv~Tyv yxY[3ubPge[gTcN!hf[/gYXTO Ne Tbhye_[ NbyvۏL!hQc^0 mQ yxY1\3ubyvfN-NmSv[8haS@b^bbv{tNRTcOvxvzagNI{~{r[('`av^~{zT cĉ[~Nbyv;N{0 ,{ASag TT3ubvyv 1uyv,{NbbUSMOۏL3ub0N,`Q N f[!hTONvT\O OS\OSeUSMOqQ T~{raTRvlQz v^[TbbvNRT#NRRfnxT 1uyxYbyv;N{0 ,{ Nz yvzy ,{ASNag ~Tyvvzye NyxYc0Rvyv;N{ck_zyw-Nĉ[ve:NQ0 ,{ASNag yxY(W[yv;N{ybQzyv~Tyv 0yvT TfN 0b 0yv3ufN 0YHhTvNhTQ/TRyv0 ,{AS Nag ybQzyvT{|~Tyv (W!hQReQf[!ht^^yxR v^ cyv;N{蕄vwQSOBl ۏLĉ{t0 ,{ASVag bb*jTyvv#NSNNf[!hbb0| 0xvz:ggv TINNYXbUSMO~{*jTyv T TfN v^(WyxYYHh0Q~eQf[!hyxRv*jTyv vQT T>k_{hQۏeQf[!h&7b ,{Nybxvz~90R^v^Rt[vsQKb~T Ɖ:Nyvzy0 ,{Vz yv[e{t ,{ASNag :NOTyvvz)R[e yxYSe.^ROS㉳Qyv[eǏ z-NQsvNR0e0YO(uI{ebvVT0[T{|~Tyv[LhQ zvR`{t [*jTyvTy{Dёvyv[LǏ zvc{tTvhvvc{t0 ,{ASmQag yv#N^%NF^fƫvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv0h|)hBB*CJKHOJPJQJ^Jo(ph6h|)hB5B*CJKHOJPJQJ\^Jo(ph4h|)hBB*CJ KHOJPJQJ^JaJ o(ph7h|)hB5B*CJ KHOJPJQJ\^JaJ ph:h|)hB5B*CJ KHOJPJQJ\^JaJ o(ph. 46 |f<$1d1$G$^`1a$gdB$d1$G$`a$gdB $d1$G$a$gdB $d1$G$a$gdB@<`RT$~XLd>^vJ $d1$G$a$gdB$d1$G$`a$gdBvJT,T-^-6.@.r/|///Z1b1122344l5x56$67 777>8H8^:h:;;;;b<l<J=T=.>L>>>L?V?@ @*hnrB*CJKHOJPJQJ^Jo(ph0hBhBB*CJKHOJPJQJ^Jo(phU6h|)hB5B*CJKHOJPJQJ\^Jo(ph0h|)hBB*CJKHOJPJQJ^Jo(ph6<(,x,,,"->-T-6.r///Z113344l56d1$G$`gdB $d1$G$a$gdB$d1$G$`a$gdB#N(W3uyv6eecNvPge^Sb N 0yv3ufN 00 0yvT TfN 0Syv;N{蕄v 0~y[ybfN 0(SN)0 N yvxvz;`~bJT+Tyv~bXTc^Rh 0 N yvxvzbgNȉhS/edPge YpSN0oN07h:gI{0 V ^(u'`0[V{'`bg{cOO(u蕄vċNfPge0 N yv~9~{bJT0 mQ yvOo`h0 ,{NASmQag yxY#\6e~wyv~0 Yv6eyv #Nc0RwT ^(WASN)YQTyxYcQfNb Y3u0*gǏ6evyv #Nc0RwT(Wĉ[veQ S͑e3u6e0͑e6eN NǏv cdyYt0 ,{NASNag ~Tyv~yT @b gxvzbgDeR_eQSNirDf[byxYchHh[01uSNirDf[brz[bvxvzbgR_SNirDf[b@b g,g!hNvQNUSMOT\O[bvyv bgR_^\ cT T~[gbL0*jTyv[bT yv#N^(W~yTNhTQ \yvg~xvzbgbJT0t[ab6ebJTI{ gsQhQWYDebyxYYHh &TRƉ:N*g~y0 ,{NASkQag ZPbgt[vyv _yv;N{ybQT 1uyxY#~~ۏLT~T{|bgt[0 ,{mQz yv~9{tTO(u ,{NAS]Nag b!hYe^TyxNXTbbvT~T{|~T0*jTyxyv GW^\yv~9hQbeQf[!h"RY&7b 1u"RYhQbvcw [LN>kN(u0yv~9v{tTO(u&{TV[ gsQ"?e0"R6R^vĉ[0yv~9/eQ{(W 0yvT TfN 0b 0yv3ufN 0@bRVSyv;N{USMOĉ[VQ0yxY N[g0W0R"RYNTyv~9O(u`Q NOSeccyvۏU\`QT~9O(u`Q0 ,{ NASag "RY6e0R~T0*jTyxyv~9T wyxY0yxY9hnc~9'`(TegnT"RYcO^zyv~9,gvOnc 1u"RY:Nyv^zyv~9,g [LNN,g0 ,{ NASNag f[!hR~Tyvvzy3ub [NV~V[-Ngyf[Tb/gSU\ĉR0Oۏ~Nm^T>yOSU\0cGSf[!hyx[RvV[~0w萧~yv~NMWY~9/ec0f[!h[~TyvMWY~9[Lt^^;`c6R ~TS_t^^v{^Tyv~g 1uf[!hxvznx[S_t^^yv~9MWYvwQSORlThQ0 N f[!h~NV[~hQbNxvz~9v~Tyvgؚ1:1MWY~9 ~Nw萧~hQbNxvz~9v~Tyvgؚ1:0.5MWY~90SR NN*NyvgؚMWY~9^ NǏ20NCQ0 N f[!h~N~Ty{~9yvTRy{~9yvN[MWY~9/ec V[~yvgؚ10NCQ0w萧~SVQN~LNOSOf[O yvgؚ5NCQ 1uyv#NcQ3u~f[!hybQT_0 N MWY~9vO(uN{tRlOnc 0SNirDf[b~TyxyvMWY~9/eQ[e~R 0gbL0 ,{ NASNag QbeQf[!h"RY&7bv*jTyx~9 (W~9eQ&T c~9v5%1u"RYN!k'`cbd{t90{t9(uNyx{tT"R{tebv/eQ0 ,{ NAS Nag Q~eQf[!h~N{tv~T0*jTyxyv~9 vQ~9/eQUSnc~yv#N[8hnx Sbyv#N$NN~{W[T vc0R"RYRt9(ub @b(u~9eQyv~9,g0 ,{ NASVag O(u~T0*jTyxyv~9-nNhVYv]\OAm zTĉ cgqyv;N{USMOSf[!h"R gsQĉ[gbL0@b-NhVYvR_^\sQ| cgqyv;N{USMOeNBl0 0yvT TfN 0b 0yv3ufN 0vag>kNSf[!hV gDN{tvsQĉ[gbL0 ,{ NASNag ~Tyxyv~9vO(uVThQ %NkTyv~9O(u0f\Pb>kT~9O(uvyv [b N*Ngvte9e te9e0RBlvyv yv#NTyxYcQb` Y~9O(ufNb3u yxYyb YT w"RYb` Y~9ck8^O(u0 N teyv#Nv0 N O9e0Sfb-NbkyvT TbOSv0 N NybQvyvxvzQ[%N͑ N&{v0 V *gǏyv-NghgbyvT~~Hehgv0 N g%N͑?elb}RzNNbgv0 mQ >g NcN^g3u b^geQN N[b~yv0 N ~9_/e_Z\OGPS N&{T"R6R^v0 ,{ NASkQag yv[bT yv#N^[yv~9ۏL~{ Y[6R~9Q{h cSyv;N{蕄vhg0Qyv;N{ g[Blv yv~{MTZP}YT~T{|[]\O0 ,{ NAS]Nag ~Tyvxvzbg[b6eT~y[ybT yv~YO~9(W"RY&7bX[>ee N_ǏmQ*Ng0(WmQ*NgQ~YO~9NR_yv~O(u mQ*NgT~YO~9ꁨRRR_f[!h@b g0 ,{VASag *jTyvxvzbg[b6eT~y[ybT yv~YO~9(W"RY&7bX[>ee N_ǏmQ*Ng0(WmQ*NgQ~YO~9NR_yv~O(u mQ*NgT~YO~91uyxYTyv#NOSFUYt0 ,{VASNag -Nbkbdvyv iRYOv~9\PbkO(u]O(uv NTtv/eQ yxYT"RY gCg cyvYXbeBlTyv#NV0Vv~9%N8*9H9v99992:^:;;b<J=.>B>>L???@~@@gdB $d1$G$a$gdB$d1$G$`a$gdB @^@f@x@|@~@@@@ǬǑ hBhB4h[N5B*CJKHOJPJQJ\^JaJo(ph4h@'5B*CJKHOJPJQJ\^JaJo(ph4hB5B*CJKHOJPJQJ\^JaJo(ph:h|)hB5B*CJKHOJPJQJ\^JaJo(ph0182P. A!"#$%S J@J Bcke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH$A$ ؞k=W[SOBiB nfhH{3an*,}Y ; u ` 4 N l 9fx'z)L7l00000000000000@000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000xDt|>H{3an*,}Y ; u ` 4 N l 9fx'z)LlK00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00K00 00> @@"<6@!@m^ m^+]l4gl;*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagschsdate X> 116200920134DayFalse IsLunarDate IsROCDateMonthYear   Q T F I   ! Z]hn l333s3333333333333333333333333333 7ill>P'tKOk*R"2FZN X q GK Odbps: ~ - = rH K * 0 D 0) (3 U< V *NM*SF R2c=T0%<O?sQ d]*+>)S_chs)kEz {Li9}8'DtO"AEH:2PyiA*;1gTY ( i \!O"b3"Z#x#[$:$C$;O%K&g&')'k'\}'D(ix)%|)B5*48*%r*+$+mi+U,7--/].].o.|./D/l/"0 1m%1;01@1%@1C2}2Z33!323G3_3ua3|34X44"E4>@5R6"6q7E7]7Oe7/818 N8X8p8+r889M9{9 :)M:\:45;>M;w;{<p<Pt=>o>G?V?Y?Oo?@K@s@UAhcA8NB3iBE C+C]*D4D!LDVD!_DgDE &E_3EF F"F.F4FHGHH!"Hr)HAAHVHV_HlHdIDeI}J1KK8KOeK nKLD^Lx`L7N NGN[NeNO_ OTyOAP8kPP"Q^4QRQwQR!R0Ri8R^DRJRnR9#SHS;{SS0"T=T.{T#U7/UvU,V!MVvVtyV:W4W?W@WAWSWlX]YjY@%ZC4Z:Z-kZnZ/[C@[tF\Z\[\a\s0]Cd]^^r^_!_V_d_AGbQbXbe`bobwb_cd dd'UdIYdBf#Ff[Tfofuf7qg"xg}g4Ji1_ijj#&j)#kQ5kN:kIlJglnmVqm~nxEn{vnoe5op:p9Fptpqq7%q+q-Aq9r;rHrTrnrpr s2t'UtrYtw_txt|tbuu@uNuiv(v@_v`vw-xAxxM;xCFxyymypyC=zX{${g"|w1|6}8~` ~E~O~;f~n~pk/fXp4@egA#GY}q3yP9{&s@!$$QnU8&={/3s2H(a}r %DVx*=UCUK4AxR "9G[&&<^tPQRf7yhNYK__d79 BBVB<tno#cJdm pJ5vEH|n' Q{k|@'PIdj}d6Q[Acta<M:#*-@ ;u|Cvp"Kz w?CP-6WHpqv ;` &0)<.die9'==} !WMY]V9']wl}="9J;o!1Pl|0h&m@gubM!s)R[Nw(y,Chq:B_j&8Jsmw(;F, j*@:;5G`EwT$9rX/aQn VtN}s)Ya{#m*1a r 2m$.X[Y{=F]1r!| U6lDRpjv. y8SZ8W],]Ks RpDMBhXn l^cq FiV.7Kc-9[+;q0+N?GI iKa}#MXz*[kqr &H,:661 6&RKTTd5A%Ci@,* jPP,UnknownGz Times New Roman5Symbol3& z Arial;ўSOSimHei;[SOSimSun;5 N[_GB2312 1hG/GX (X (-!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[2__2QHX)?B2SNirDf[byxyv{tRl******Oh+'0 < H T`hpx ѧԺĿ취*** Normal.dot***3Microsoft Office Word@ @HJ2:@:wn]:X՜.+,0 X`lt| .( _  !"#%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKNRoot Entry Fz]:P1Table$o.WordDocument2FSummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObjm FMicrosoft Office Word ĵ MSWordDocWord.Document.89q